Anayasa: Bir ülkenin siyasal ve hukuksal yapılanmasını tanımlayan çerçeve niteliğindeki belgedir. Devleti kuran ya da yapılanmasını değiştiren "kurucular" tarafından hazırlanır. Türkiye Cumhuriyeti' nin ilk Anayasası 1924' de kabul edildi. Bunu 1961 Anayasası izledri. Halen 1982 Anayasası yürürlükte bulunuyor.

Kanun: Yetkili bir organ (yasama meclisi) tarafından belirli usullere ve anayasaya uygun olarak şekillendirilen ve yazılı hale getirilen hukuk kurallarıdır.

Kanun Hükmünde Kararname: Kanun yapma sürecinin uzunluğu karşısında acilen yürürlüğe girmesi gereken bazı hukuk kurallarının yürütme organı tarafından düzenlenmesidir. Bakanlar Kurulu'nun bu işlemi yapabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin söz konusu konuda yetki vermesi, yani bir yetki kanunu çıkarması gerekiyor. Kanun Hükmündeki Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanıyor ve yürürlüğe girdikleri gün meclise sunulup ivedilik ve öncelikle görüşülüyor. TBMM Kanun Hükmündeki Kararname' yi benimserse, bu yasalaşıyor. TBMM' nin bu işlemi değiştirme ya da kaldırma yetkisi de söz konusu.

Tüzük: Kanunların uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirlemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından kanunlara uygun olarak çıkartılan kurallar bütünüdür. Cumhurbaşkanı imzalar ve kanunlar gibi yayımlanır. Bir tüzüğün çıkartılması için Danıştay' ın incelemesinden geçmesi gerekiyor.

Yönetmelik: Başbakanlık, bakanlık ve diğer kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bu kanunlara aykırı olmamak kaydıyla çıkardıkları düzenlemelerdir.

Yönetmelik Benzeri İdari İşlemler: Hukuk mevzuatında genelge, tamim, sirküler gibi adlar altında çeşitli kamu tüzel kişilerinin belirledikleri düzenlemelerdir. Hukuk açısından bunlar yönetmelik niteliği taşır.

Uluslararası Anlaşmalar: Anayasamızın 90. maddesi "usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir" kuralını koyar. Uluslararası anlaşmalar ya çok taraflı ya da iki taraflıdır.Çok taraflı anlaşmalar da ya evrensel niteliktedir (bütün devletlere açık) ya d bölgesel veya grupsal anlaşmalar niteliğindedir. Çok taraflı anlaşmaların yapılmasında çeşitli usuller izlenir. Bunlar bazen devletlerin temsilcilerinden oluşan diplomatik konferanslarda düzenlenir, imzalanır ve devletlerin onayına ya da katılmasına açılır. Bazen de Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ya da NATO (Nort Atlantic Treaty Organization: Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü) gibi, bir uluslararası örgüt ya da kuruluşça hazırlandıktan sonra yine devletlerin imzası, onayı veya katılması sağlanır. İkili anlaşmalar ise, iki devlet arasında cereyan eden görüşmelerle hazırlanıp düzenlenir. Uluslararası anlaşmalar devletler arasında yapıldığı gibi, devletler ve uluslararası örgüt ve kuruluşlar arasında da yapılabilir. Her devlet, uluslararası anlaşlamaların kendisiyle ilgili yürürleğe giriş usulünü anayasa kurallarıyla belirler.

Hakkımızda

 Bilge Vatandaş

Bilge Vatandaş

Bilge Vatandaş

Bilge Vatandaş

© Copyright 2014 Bilge Vatandaş.

Şapkalı Çocuk